باز هم كبوتر احساس.......
توسط : ronak_18

بازهم کبوتراحساسم بال می گشاید تادرآبی بی کران آسمان قلبت به پروازدرآید.گویا سالهاست که مفهوم پرواز درگنجایش ذهنش نیست

چهارشنبه 9/3/1386 - 17:27
پسندیدم 0
UserName