زندگي اجبار است.......
توسط : ronak_18

زندگي اجبار است مرگ اخطار است دوستي فقط يکبار است اما جدايي بسيار است

چهارشنبه 9/3/1386 - 16:58
پسندیدم 0
UserName