بعضي فكر ميكنند.......
توسط : ronak_18

 

 

بعضي فکر مي کنند منصفانه نيست که


.
خدا کنار گل سرخ خار گذاشته است
ستایش مي کنند .بعضي ديگر خدا را
که کنار خارها گل سرخ گذاشته است

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 16:30
پسندیدم 0
UserName