آيا ميدانيد كه؟
توسط : hell_girl511

آيا ميدانيد كه كوكاكولا در اصل سبز رنگ است!!عمومي ترين نام جهان محمد است!!اسم قاره ها با همان حرفي كه آغاز ميشود پايان مي يابد!!شما نميتوانيد با حبس نفستان خود كشي كنيد!!محال است آرنج دستتان را بليسيد!!وقتي عطسه ميكنيد مردم به شماعافيت باش ميگويندچون قلب شما به مدت يك ميليونيم ثانيه مي ايستد!!خوك ها به دليل فيزيك بدني قادر به ديدن آسمان نيستند!!فندك قبل از كبريت اختراع شد!!

چهارشنبه 9/3/1386 - 16:24
پسندیدم 0
UserName