جن 8
 

جنيان نيز مانند هر جانداری همان طور كه دارای حيات هستند مرگ هم شامل حالشان می‌شود. چنان كه در قرآن كريم آمده: «و بر آنها (خطا كاران) نيز همانند پيشينيانشان از جن و انس عذاب مقرر شد». (سوره فصلت، آيه ۲۵) «به ميان امتهايی كه پيش از شما بوده اند، از جن و انس در آتش داخل شويد». (سوره اعراف، آيه ۳۸) از اين آيات چنين برمی آيد كه نه تنها آنها هم مانند
    انسان مرگ دارند، بلكه مانند انسان از عقوبت خدا بر حذر نيستند

                                          مرگ جنيان 

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 15:58
پسندیدم 0
UserName