خدا
توسط : hell_girl511

ميدوني وقتي خدا داشت بدرقه ات ميكرد بهت چي گفت؟جايي كه ميري مردمي داره كه مي شكننت.نكنه غصه بخوري من همه جا باهاتم.تو تنها نيستي.تو كوله بارت عشق ميزارم كه بگذري،قلب ميزارم كه جا بدي، اشك ميدم كه همراهيت كنه، ومرگ كه بدوني برميگردي پيشم.اين خدا كدوم خدا بود؟هموني كه يكي رو ساخت ويكي رو خورد كرد.آيا اين خدا پرستشش لازمه؟ اگه ميپرستيش براي من بگو چرا؟

چهارشنبه 9/3/1386 - 15:46
پسندیدم 0
UserName