دادگاه عشق...
توسط : b_1369

تو را به خاطر چشمان زیبایت در دادگاه قلبم زندانی

میکنم تاروزی در برابر عاشقان اعتراف

کنی که دوستم داری

چهارشنبه 9/3/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName