بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
توسط : پروازاخر

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

 ای آفتاب حسن برون آ، دمی ز ابر

کان چهره مشعشع تابانم آرزوست

سه شنبه 8/3/1386 - 22:17
پسندیدم 0
UserName