آن كه نمي تواند با خودش
توسط : حامد...
 

آن كه نمي تواند با خودش دوست و هم صحبت باشد در اين دنيا غريب است.

سه شنبه 8/3/1386 - 21:53
پسندیدم 0
UserName