شعبده بازي (گلدان بزرگ پر گل !)
گلدان بزرگ پر گل
شعبده باز ادعا می کند، که می تواند یک گلدان بزرگ پر گل روی میز ظاهر کند. ولی این کار در پیش چشم همه تماشاگران ممکن نیست، زیرا ممکن است چشم ناپاکی نیز ناظر بر این چشم بندی شود، و مانع از اجرای صحیح آن گردد! بنابراین چشم بندی حتماً باید در پشت یک پرده کوچک انجام یابد. میز نمایش جلو شعبده باز قرار دارد. از روی آن دستمال بزرگی تقریباً به ابعاد یک در یک متر بر می دارد. جلو صحنه آمده و پشت و روی آن را به همه نشان میدهد و آن وقت یک لحظه دستمال را جلوی میز نگه داشته و مانع از دیده شدن روی میز می شود و تماشاچیان که به هیچ وجه انتظار دیدن آن را نداشتند سخت متعجب می شوند.
راز تردستی به ایتن ترتیب است گلدان از یک فنر بزرگ فلزی ساخته شده است که دور آن پارچه سیاه کشیده اند. روی میز هم برای این گلدان جاسازی شده است. فنر گلدان می تواند فشرده شده، و ارتفاع کمی پیدا کند. در پایه میز هم که به شکل استوانه سوراخ شده است، یک دسته گل پلاستیکی در هم فشرده شده و انتظار می کشد تا در موقع لزوم خارج شود . وردست شعبده باز هم در زیر سن نمایش نشسته و از یک سوراخ کوچک کواظب اوست. وقتی شعبده باز یک لحظه پرده را جلو میز نگه داشت. همکار او اولاً سرنخی را که به میله نگهدارنده گلدان وصل است، می کشد تا فنر گلدان باز شده و از محفظه خود خارج می شود. ثانیاً با دسته مخصوص استوانه گلهای پلاستیکی را بالا می زند تا از وسط گلدان بالا بیایند و به این ترتیب گلدان بزرگ، با دسته گلی بزرگتر، فقط در یک لحظه روی میز ظاهر می شود و تماشاگر را متعجب می سازد.
سه شنبه 8/3/1386 - 20:17
پسندیدم 0
UserName