عشق هاي سر پيچ خيابان
توسط : hell_girl511

روزگاري است همه عرض بدن ميخواهند همه از دوست چشم و دهن ميخواهند ديو هستند ولي مثل پري ميپوشند گرگ هايي كه لباس پدري ميپوشند آنچه ديدند به مقياس نظر ميسنجند عشق ها را همه با دور كمر ميسنجند خب،طبيعي است كه يك روزه به پايان برسند عشق هايي كه سر پيچ خيابان برسند

سه شنبه 8/3/1386 - 14:50
پسندیدم 0
UserName