در تمام لحظات خدا رو شكر كن
توسط : fn_400

 

لحظات شادي خدا رو ستايش كن

لحظات سختي خدا رو جستجو كن

لحظات آرامش خدا رو مناجات كن

لحظات دردآور به خدا اعتماد كن

و در تمام لحظات خدا رو شكر كن

 

 

سه شنبه 8/3/1386 - 12:7
پسندیدم 0
UserName