انیشتین ورابطه اوباخدا
توسط : mostafagnt

انیشتین بزرگ ترین دانشمند قرن بیستم، درکودکی بسیارکودن بود،تاجایی که پدرش برای جبران این کاستی انواع اسباب بازی رابرایش فراهم کرده بود تابدین وسیله کمبود اوراجبران کند. وی باهم سالان خودتماس نمی گرفت واغلب اوقات ازآنان دوری می جست، ولی همین کودک کندذهن، ناگهان اشعاری درباب توحید، خداشناسی، دعاواستغفار سرود وازآن روزباب وسیع طبیعیات وریاضیات بروی گشوده شد، چنان که می گوید:

گویا شعله ای درمغزمن مشتعل شد واین حقایق به من الهام گردید.

سه شنبه 8/3/1386 - 11:25
پسندیدم 0
UserName