مسجد شجره

جداي از مسجد شجره که ميقات است و جداي از مسجد الشجره که در داخل شهر مکه قرار دارد ، مسجدي ديگر با همين نام در منطقي حديبيه در نزديکي مکه بوده است . مي دانيم که رسول خدا (ص) در سال ششم هجرت براي انجام عمره به مکه آمد ، اما مشرکان مانع شدند و آن حضرت براي اين که با آنها درگير نشود ، راه را به طرف غرب کج کرده و در حديبيه که در مسير قديمي جده واقع است ، توقف کرد و سپس نماينده اي به مکه فرستاد و پس از آنکه اين نماينده باز نگشت ، در زير درختي با اصحاب خود بيعت کرد تا در برابر دشمن بايستند . اين بيعت را به نام بيعت رضوان و بيعت شجره مي شناسند . با بازگشت نمايندي رسول خدا (ص) جنگ منتفي شد و پس از آن صلح حديبيه به امضا رسيد .
در جاي اين درخت ، مسجدي بوده است که شجره ناميده مي شد و توسط دولت سعودي تخريب گرديد . درخت مزبور نيز توسط خليفي دوم از ريشه کنده شد !
فاکهي از مسجدي در حديبيه ياد کرده که نامش مسجد آل کرز بوده و مردم بر اين باور بوده اند که رسول خدا (ص) در آنجا نماز خوانده است . اکنون مؤلف آگاه نيست که آيا اين مسجد در حديبيه وجود دارد يا نه

سه شنبه 8/3/1386 - 11:20
پسندیدم 0
UserName