کسیکه بخواهد...
توسط : نگارینا
 

امام صادق(ع) میفرمایند:

کسیکه بخواهد خداوند سختی های جان دادن را بر او آسان فرماید پس صله رحم کند و به والدین نیکی نماید ،چون چنین کرد، خداوند سختی های مرگ را بر او آسان میفرماید و هیچوقت مبتا به تهیدستی نخواهد شد.

                                  سفینه البحار

سه شنبه 8/3/1386 - 11:8
پسندیدم 0
UserName