الهی!
توسط : mostafagnt

دل ودیده درمرداب معصیت گرفتاراست

لیک، جان به چشمه سارمغفرت امیدواراست

الهی! 

راهم بی انتهاست وروحم بی مقتداست، حبل المتینی بخش تابه سرمنزل مقصودم کشاند وازچاه گناه،رهاند.

سه شنبه 8/3/1386 - 11:1
پسندیدم 0
UserName