الهی!
توسط : mostafagnt

درآیین نامه حیات تبصره ای قراردادی تاآنان که درآزمون زندگی، نمره تک آوردند، مردودنشوند وعمرعزیز که به گناه، ذلیل شده، تباه نشود؛

«توبه» آن تبصره است که دفتراعمال راازسیاه مشق اغیار، سفیدگرداند وچین وچروک رذایل راازجبین فضایل بزداید.

سه شنبه 8/3/1386 - 10:55
پسندیدم 0
UserName