فاطمه ...
توسط : etk_133

...

                 " مریم مادر عیسی است "

  و من خواستم با چنین شیوه ای از فاطمه بگویم .

                  باز در ماندم:

 خواستم بگویم : فاطمه دختر خدیجه بزرگ است.

              دیدم که فاطمه نیست.

 خواستم بگویم که :

          فاطمه دختر محمد (ص) است.

 دیدم که فاطمه نیست .

        خواستم بگویم که :

فاطمه همسر علی است .

       دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که :

     فاطمه مادر حسین است .

دیدم که فاطمه نیست.

        خواستم بگویم که :

فاطمه مادر زینب است .

          بازم دیدم که فاطمه نیست .

 نه ، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست.

           فاطمه ، فاطمه ، است

دکتر علی شریعتی

سه شنبه 8/3/1386 - 10:36
پسندیدم 0
UserName