امیر مومنان(ع)میفرمایند:قرا« و سنت محکمترین تکیه گاه است.
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
اميرمومنان (ع)ميفرمايند:
مطمئن ترين تكيه گاه
قرآن و سنت
است
من اخذ دينه من افواه الرجال ازالته الرجال
ومن اخذ دينه من الكتاب والسنة
زالت الجبال ولم يزل.
هركس دين خود راازدهان اين وآن بگيرد(ازافرادغيرمطمئن
)همان مردم اوراازدين واقعي ميلغزانند.
وهركس دين خود راازقرآن وسنت پيامبربگيرد.
كوهها از جاي خود كنده ميشوند.امااوبهمان حالت
باقي ميماند.
*************************
وبلاگ معلم

سه شنبه 8/3/1386 - 10:11
پسندیدم 0
UserName