آینده انسانها در سای]ء حکومت عدالت مهدی(عج):شعری از :(طوفان)
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
آيندهء انسانها
درسايهء
حكومت عدالت
از:فضل الله صلواتي(طوفان)
همه دردبشر به دوا برسد
همه جا راصلح وصفا برسد
انسان برهد از خود آنگه
كامل گردد . به خدا برسد
طومار من و تو بهم پيچد
هنگام حكومت ما برسد
همگاني گردد نعمتها
قسمت آخر . همه را برسد
هدف بشر انساني گردد
آزاديها . به بقاء برسد
به خدا .به خدا. آيد روزي
كه جهالتها .به فنا برسد
همه جا ز عدالت پر گردد
بانگ شادي به سما برسد
همه يك آئين همه يك ملت
چون نور خدا. همه جا برسد
مردان خدا همه جا حاكم
عدل و ايمان همه را برسد
قرآن باشد .تنها قانون
نه دگر انسان به خطا برسد
نه ستم ماند نه ستمكاري
بنيان كن كاخ ريا. برسد
نه زماتم و غم . خبري ديگر
دل بينوا . به نوا برسد
نه دگر ترسي. نه دگر رنجي
دوران صبر و رضا برسد
نه ز خونريزي خبري باشد
هنگام "مهر و وفا" برسد
نه دگر تبعيض سياه و سفيد
كه تباهي فقر و غنا برسد
نه دگر غربي.نه دگر شرقي
بره حق .انسان تا .برسد
نه دگر مرزي نه دگر جنگي
انسان به حقيقتها برسد
ز تلاش و ز كوشش ما آخر
به فنا آثار جفا برسد
ز تكاپوها ز هياهو ها
آسايشها به شما برسد
"مهدي" آيد . و رهبر گردد
آن مظهر عدل خدا برسد
"قائم"حجت".مولا. سرور
آن هادي و منجي ما برسد
اي حجت حق .به درآ.به درآ
بين ظلم و ستم به كجا برسد
بازآ .كه جهان فاسد گشته
كه زتو دردش به شفا برسد
ظلمت همه جا را پركرده
هر لحظه غمي . ز قفا برسد
فرياد ستم كشها اكنون
خواهد كه به عرش علا برسد
(طوفان)خواهد ز خدا دائم
تاسيد و صاحب ما برسد
*************************
وبلاگ معلم

سه شنبه 8/3/1386 - 10:3
پسندیدم 0
UserName