رئیس جمهور محبوب دکتر احمدی نپاد:
توسط : haji bina

رئيس جمهور محبوب:دكتراحمدي نژاد:
مجموعه فرهنگيان ماجزء بهترين.صادق ترين.انقلابي ترين
وفداكارترين قشرهاي جامعه اسلامي هستند.
همهء فرهنگ-آيين و آينده مابستگي به آموزش و پرورش
دارد.
درفضاي تعليم و تربيت مابايدانسانهاي خودباور وخلاق تربيت بشوند.
                                                                               .
وبلاگ معلم

سه شنبه 8/3/1386 - 9:51
پسندیدم 0
UserName