امیر مومنان فرمود:
توسط : haji bina

بسمه تعالي
اميرمومنان(ع) فرمود:
جمال الاحسان ترك الامتنان
زيبايي نيكي به مردم.دراين است كه با منت
بدرقه نگردد.
غررالحكم ص370
***
قرن الطمع بالذل.
طمع و آزمندي با ذلت و خواري هم پيمانند.
غررالحكم ص534 
                                 .
باسمه تعالي

سه شنبه 8/3/1386 - 9:35
پسندیدم 0
UserName