این را بدان و هرچه خواهی کن
توسط : haji bina

بنام خدا
اين را بدان و هرچه خواهي كن
البرلايبلي والذنب لاتنسي والديان لايموت
اعمل ماشئت
نيكي هرگز كهنه نميشود.گناه وبدي فراموش
نميگردد.وخداي دادگرنميميرد.
دراينصورت آنچه ميخواهي بكن.
(ولي بدان هرچه كني سزاي آن راخواهي ديد).
نهج الفصاحه حديث 1106
                                .
وبلاگ معلم

سه شنبه 8/3/1386 - 9:30
پسندیدم 0
UserName