به مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س)
توسط : حامد...
 

 

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س)

 

چنانم زار مى‏گريد قلم بر صفحه دفتر

 كه شرح ماجرا غرق است در سيلاب سرتاسر

 

 مذاق جان كه طعم تلخ فقدان پيمبر داشت

سپهر واژگون پر كرد از غم ساغرى ديگر

 

 خدايا پهنه بحرت چه تنگ آيد مرا زيرا

 كه از درياى هستى گم شده دردانه‏اى گوهر

 

 نميدانم چه الفت‏بود بين خاك با افلاك

 كه در فقدان زهره اشك غم باريد هر اختر

 

 چو مى‏جويند آب زندگانى را به تاريكى بشب

 شير خدا پنهان نمود آن نازنين همسر

 

 از آن رو مى‏گدازد هر زمان خورشيد و ميسوزد

 كه از جان على برخاست صدها شعله اخگر

 

 چو او دختر نخواهد ديد هرگز ديده دوران

 دگر نارد زمانه همچو وى فرزانه‏اى مادر

 

 ببار اى آسمان باران اندوه و غم و حرمان سزا باشد

 كه خون بارى بجاى اشك تا محشر زمين گريد

 

، زمانه زار مويد زين همه حسرت

 كه گويد بوالحسن درد و غم و اندوه بچاه اندر

 

مگوئيدم حديث آتش و سوز و گداز شمع كه ديگر نيست

 زين غم و باشد نياز او الها جام ما پر كن ز دست‏ساقى كوثر

سه شنبه 8/3/1386 - 9:18
پسندیدم 0
UserName