دعا برای رفتن به خواستگاری
قبل از رفتن به جنگ یکی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا کن ......یکی از دانشمندان لهستانی( ) .
دوشنبه 7/3/1386 - 20:53
پسندیدم 0
UserName