ارزش زمان را چه كسي ميداند؟
توسط : hell_girl511

ارزش يك سال را دانش آموزي كه مردود شده ميداند.ارزش يك ماه

را مادري كه فرزندي نارس به دنيا آورده ميداند.ارزش يك هفته را

سردبير يك هفته نامه ميداند.ارزش يك دقيقه را كسي كه از قطار

جا مانده.وارزش يك ثانيه را آنكه از تصادفي مرگبار جان بدر

ميداند.هر لحظه گنج بزرگي است.گنجتان رامفت از دست ندهيد‍‍‍‍!باز به

خاطر بياوريدكه زمان به خاطر هيچكس منتظر نمي ماند.ديروز به تاريخ

پيوست،فردا معماست،وامروز هديه

دوشنبه 7/3/1386 - 15:28
پسندیدم 0
UserName