باور كنيد...باور كنيد
توسط : بر ز خ
 

باور کنید

.................
یا لطیف

باور کنید ، نیروی آدمی ، بی کران است.
باور کنید ،هیچ کاری از اراده آدمی خارج نیست

باور کنید ،که از عشق آفریده شده اید ، پس عشق را بیافرینید.
باور کنید ،خورشید به خاطر شما ، طلوع می کند
.
باور کنید ،خدا هیچگاه از بندگانش ناامید نمی شود ولی بندگان او چرا
!
باور کنید ، لایق بودن هستید
.
باور کنید ، که اکنون مهم ترین لحظه است
.
باور کنید ، که روح شما قدرت صعود به ماوراء را دارد
.
باور کنید ، که شما هم می توانید

و تمام باورهای خود را از ته دل باور کنید تا زندگی ، شما را باور کند!

دوشنبه 7/3/1386 - 15:2
پسندیدم 0
UserName