شکایت از سرنوشت خود...
توسط : نگارینا
 

کسی که از سرنوشت خود شکایت کند از کودنی و ناچیزی روح خویش شکایت کرده است...      

                                        مترلینگ

دوشنبه 7/3/1386 - 12:42
پسندیدم 0
UserName