تواضع را ببین!
توسط : varcheh
 تواضع 

شيطاني به شيطان ديگر گفت: به آن مرد مقدس نگاه كن كه در جاده راه ميرود, در اين فكرم كه به سراغش بروم و روحش را در اختيار بگيرم، رفيقش گفت: به حرفت گوش نميدهد او تنها به امور مقدس ميانديشد.
اما شيطان به همان روش مشتاق و متعصب هميشگي‌اش خود را به شكل فرشته‌اي الهي در آورد و در برابر مرد ظاهر شد و گفت: آمده‌ام به تو كمك كنم، مرد مقدس گفت: بايد من را با شخص ديگري اشتباه گرفته باشي زيرا من در زندگي‌ام كاري نكرده‌ام كه سزاوار توجه يك فرشته باشم، اين را گفت و به راه خود ادامه داد, بدون اينكه هرگز بداند از چه چيزي گريخته است.

دوشنبه 7/3/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName