سؤالهای قرآنی 10

سؤال:

کدام سوره همنام یکی از نهرهای ایران است؟

جواب:

سوره نور

دوشنبه 7/3/1386 - 11:0
پسندیدم 0
UserName