حديث قدسي 4
 

من شش چيز را در شش جاي قرار دادم ولي مردم آن را در شش جاي ديگر طلب مي كنند و هرگز به آن نمي رسند.

  من استجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم ولي مردم آنرا در قيل و قال دنبال مي كنند.

دوشنبه 7/3/1386 - 10:8
پسندیدم 0
UserName