نخستين گام به سوي دانش
توسط : حامد...
 

نخستين گام به سوي دانش اين است : بدانيم كه نادانيم.

دوشنبه 7/3/1386 - 8:3
پسندیدم 0
UserName