سخنان بزرگان
توسط : mohsen_yahoo

بنام خدا

آزادی متعلق به یک نفر نیست،مال همه است

(اسپنسر)

لبخندحتی زمانی که بر لبان یک مرده می نشیند،باز هم زیباست.

(کریستین بوبن)

من اینده را دوست دارمچون بقیه عمرم را باید در ان بگذرانم.

(مترلینگ)

سود خویشتن را در زیان دیگران مخواه.

(زرتشت)

هیچ چیزبزرگی در جهان بدون رنج حاصل نشده است.

(هگل)

سعادت ما به خود ما بستگی دارد.

(ارسطو)

به محض این که به خودت اعتماد کنی،خواهی فهمید چگونه زندگی کنی.

(گوته)

از دیروز بیاموز،برای امروز زندگی کن وبه فردا امید داشته باش.

(انیشتن)

همه می خواهند کسی باشند ودراین میان هیچ کس نمی خواهد رشد کند.

(گوته)

هیچ چیز با ارزش تر از امروز نیست.

(گوته)

صلح را نمی توان نگه داشت.فقط با درک و فهم به دست می اید.

(انیشتن)

منطق تو را از الف به ب می برد.در حالی که تخیل تو را به همه جا می برد.

(انیشتن)

بودن همان انجام دادن است.

(کانت)

دوشنبه 7/3/1386 - 8:1
پسندیدم 0
UserName