سخنان بزرگان
توسط : mohsen_yahoo

بنام خدا

ذوق پرورش نمی یابد مگر با تماشای زیبایی.

(گوته)

راست ودرست گو اگر چه تلخ باشد.

(انوشیروان)

سعی در غیر موقع،بدتر ازکاهلی است.

(سقراط)

شرم برای زن وزیبایی برای مرد،فضیلت است.

(اگوست)

شخص غایب همیشه مورد سرزنش است.

(ژرژساندو)

تقوا،سرامد صفتهای پسندیده است.

(لقمان)

پیشه ای برگزین

(بزرگمهر)

دانسته های ما اهمیتی ندارند.انچه با دانسته هایمان انجام میدهیم،مهم است.

(لارنس لی)

از نشانه های جوان مردی این است که به دیگران احترام بگذاریم،حتی اگرفایده ای برایمان نداشته باشد.

(ویلیام میکپیس)

ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در ان فقط یک اشتباه صورت بگیرد

که از ان شرمساری نبری. جبرانش غیر ممکن خواهد بود .

(بورنز)

ازدواج که به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین خواهد رفت.

(رولاند)

دوشنبه 7/3/1386 - 8:0
پسندیدم 0
UserName