خانواده اي دانا
توسط : حامد...
 

 

خانواده اي دانا و فهميده نخواهد بود، مگر آن كه افرادش از بزرگ تا كوچك از مرد تا زن مقداري از اوقات خود را به مطالعه كتاب بگذرانند.

دوشنبه 7/3/1386 - 7:5
پسندیدم 0
UserName