آن كه گرفتار
توسط : حامد...
آن كه گرفتار بیماری خودپسندی است ، زشتی ها در وی آشكار می گردد.
دوشنبه 7/3/1386 - 7:4
پسندیدم 0
UserName