ممكن است تمام
توسط : حامد...
 

 

ممكن است تمام لذت های دنیا برای انسان ملال آور شود ولی لذت خدمت به مردم هرگز ملال آور نخواهد شد.

دوشنبه 7/3/1386 - 7:0
پسندیدم 0
UserName