حوزه اي را كه
توسط : حامد...
 

حوزه اي را كه از كار كردن در آن لذت مي بريد مشخص كنيد و سپس تمام وقت و تواني را كه در اختيار داريد صرف آن كنيد.

دوشنبه 7/3/1386 - 7:0
پسندیدم 0
UserName