غريب كسي است
توسط : حامد...
غريب كسي است كه دوست نداشته باشد .
دوشنبه 7/3/1386 - 6:59
پسندیدم 0
UserName