زندگي رسم خوشايندي

زندگي رسم خوشايندي است زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ پرشي دارد اندازه عشق زندگي چيزي نيست ، كه لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود

يکشنبه 6/3/1386 - 22:51
پسندیدم 0
UserName