تشکيل صهيونيسم 3
  بدين ترتيب 5 مرحله پيش از بنيانگذاري صهونيست سياسي سپري شد و در سال 1897 .م. تئودور هرتصل تلاش سازمان يافته صهونيسم را آغاز کرد و رهبران يهودي و پيشگامان صهونيسم را در کنگره بال سوئيس جمع کرد ، با 2 هدف :
1- براندازي کليه دولتهاي مخالف صهونيسم در جهان.
2- تشکيل اسرائيل در لولاي سه قاره .
وي به تدوين برنامه ايي با عنوان پروتکل هاي صهونيست پرداخت و برنامه هايي در حوزه هاي هنري رسانه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... منتشر کرد و به اجرا در آورد. چند ماه پس از کنگره ، هرتصل رهبر جنبش اعلام کرد : « اگر ما به جهانيان بگويئم دولت اسرائيل را ايجاد کرده ايم ممکن است به ما بخندند و 5 سال ديگر نيز؛ اما در 5 سال آينده قطعا" اين دولت را خواهند ديد و دقيقا" 50 سال بعد در سال 1948 رژيم صهونيستي تشکيل شد. »
البته لازم به ذکر است که هرتصل تنها مهره اي در دست زرسالاران يهود بود و در واقع 50 سال قبل ، بارون روچيلد قول تشکيل يک دولت يهودي را از نخست وزير انگليس گرفته بود. يهودي ها در اقدام بعدي بايد يهوديان ساکن فلسطين را افزايش مي دادند تا ايجاد وطن و دولت يهودي تحقق يابد.
در سال 1171 .م. فقط 1440 يهودي در فلسطين زندگي مي کردند در 1264 .م. 2 خانواده يهودي فقط در بيت المقدس بودند. آغاز قرن 19 تعداد يهوديان در فلسطين هشت هزار نفر بود. در سال 1845 يازده هزار نفر در 1880 حدود بيست هزار تن و در 1917 بالفور وزير امور خارجه انگليس ، و سران دولت انگلستان قول مساعدي را مبني بر تشکيل دولت صهيونيستي به خاندان ثروتند يهودي روچيلد داده بودند بالاخره ÷س از مذاکرات متعددي که ميان يهوديان و انگليسي هاغ صورت گرفت ، انگليس رسما اعلام کرد که سرزمين فلسطين را به يهوديان واگذار مي کند و بدين ترتيب اعلاميه بالفور از سوي وزير خارجه انگليس براي تشکيل وطن ملي يهود صادر شد . اين در حاليست که در آن سال 10% جمعيت فلسطين را يهوديان تشکيل مي دادند .
شمار مهاجراني که از ابتداي قرن 19 ميلادي تا پيش از تشکيل دولت ، قيموميت انگليس در فلسطين- يعني طي 35 سال به واسطه جنبش هاي بازگشت به فلسطين رفتند ، بيش از 25 هزار نفر نبوده اند و پس از تشکيل اين دولت در عرض 4 سال ، 25 هزار يهودي به کمک آژانس يهودي وارد اين سرزمين شدند و پس از ده سال از تشکيل قيموميت انگلستان حدود صد هزار نفر و پس از 17 سال به دويست و پنجاه هزار نفر رسيد . وقتي استعمار انگليس وارد فلسطين شد ، تنها 56 هزار يهودي در فلسطين بودند اما وقتي پس از سي سال استعمار انگليس خارج شد حدود هفتصد هزار يهودي در اسرائيل اسکان داده شده بودند و اين چيزي حدود يک سوم جمعيت فلسطين در آن زمان بود. يعني شمار يهودي ها در خلال سالهاي اشغال 12 برابر شده بود. اين تعداد پس از تشکيل رژيم صهونيستي 5/2 ميليون و هم اکنون 5/4 ميليون است .
جنبش جهاني صهيونيسم پس از تشکيل ، دست به چند اقدام زد : اول هرتصل تصميم گرفت که با سلطان عبدالحميد براي بدست آوردن ارض فلسطين چانه زني کند . با وعهده اينکه تمام قروض عثماني را بپردازد . پادشاه عثماني نپذيرفت . سپس با آلمان رايزني کرد آلمان نيز به دليل چهره مخربي که يهود بين جوامع داشت حاضر به همکاري نشد تا اينکه با شروع جنگ جهاني اول در سال 1914 ميلادي جنبش جهاني صهيونيسم وارد فرآيند جديدي شد که تحت عنوان لشگر هالنبي اول به صفوف نيروهاي انگليس پيوستند و به تدريج اعضاي جنبش هايي مثل جنبش عشاق صهيون داوطلبانه آموزش ديدند و تحت عنوان هالنبي به سرزمين فلسطين آمدند . در حقيقت اولين سکاني که تحت عنوان مهاجرين يهودي به سرزمين فلسطين گام نهادند ، نه يهودي هايي بودند که از ظلم و ستم روس ها يا اروپاي شرقي رها شدند ، بلکه جنگجوياني بودند که قرار بود زمينه مناسبي براي انتقال و اسکان يهود به اين سرزمين را فراهم کنند.
در همان ابتدا دو جنبش تروريستي تحت عنوان هاگانا و هاشومير تشکيل دادند و جنبش هاي بعدي هم تحت عنوان اشترن و ايرگون تشکيل شد. اين چند جنبش صهيونيسم وظيفه اصلي شان انتقال يهودي ها از کشورهاي اروپايي به سرزمين فلسطين با حمايت مالي آژانس يهود بود. پس از تشکيل اين جنبش ها آژانس يهود فرماندهي جنبش هاي صهونيستي را به عهده گرفت که پشتيباني مالي و برنامه ريزي را انجام مي داد. يهوديان به اين سرزمين منتقل و اسکان داده مي شدند. موضوع قابل تأمل در اين برهه اين است که آيا يهودي ها سرزمين فلسطين را خريدند يا نه ؟
يهوديان سعي کردند با توطئه هاي مختلف سرزمين هاي فلسطيني ها بخرند. ولي فلسطيني ها چون مي دانستند آنها يهودي هستند ، به آنها زمين نمي فروختند . در نهايت با واسطه هاي مختلف تنها قادر به خريد 1 تا 3 درصد از اين اراضي شدند.

يکشنبه 6/3/1386 - 17:30
پسندیدم 0
UserName