كسي كه
توسط : حامد...
 

    كسي كه بدون فكر حرف مي زند صيادي را ماند كه بدون نشانه گيري تير خالي كند.

يکشنبه 6/3/1386 - 16:32
پسندیدم 0
UserName