هنگامي كه
توسط : حامد...
 

 

هنگامي كه مهرباني مي كنيم ، بر شأن ديگران مي افزاييم ، و اين اساس دوست داشتن است.

يکشنبه 6/3/1386 - 16:31
پسندیدم 0
UserName