فكري زيباست
توسط : حامد...
 

   فكري زيباست كه خانه را زينت مي كند، روحي سالم است كه به زندگي آسايش مي بخشد، خلقي خوش است كه روزگار را خوش و شيرين مي سازد.

يکشنبه 6/3/1386 - 16:29
پسندیدم 0
UserName