مدت زماني
توسط : حامد...
مدت زماني  كه صرف عميق تر كردن دوستي با يك  نفر مي شود ، هرگز هدر نمي رود.
يکشنبه 6/3/1386 - 16:28
پسندیدم 0
UserName