حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

ای ابوذر! تاهنگامی  که در نماز هستی درب خانه ملک جبار را مي کوبي ، و هر

کس درب خانه ملک را بسيار بکوبد، به رويش باز مي شود.

يا اباذر! مادمت فی الصلاة فانک تقرع باب الملک الجبار و من يکثر قرع باب

الملک فانه يفتح له

بحار الانوار، ج ,77 ص .80 ميزان الحکمة ، ج 5، ص 377

يکشنبه 6/3/1386 - 16:23
پسندیدم 0
UserName