مال از بهر
توسط : حامد...
 

مال از بهر آسايش عمر است نه عمر از بهر گرد كردن مال .

يکشنبه 6/3/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName