مناجات
توسط : بر ز خ
سلام

الهی.....

 

بر ما منت گذار تا ....

باتو به صدق و صفا                                 با خلق به انصاف و مروت

با نفس خود به مهر و عطوفت            با درویشان به لطف و سخاوت

با بزرگان به حرمت و خدمت                با خردان به مهربانی و شفقت

بادوستان به پند و نصیحت             با دشمنان به حلم و شکیبایی

با عالمان به تواضع و خاکساری        با جاهلان به سکوت و خاموشی

رفتار کنیم.......

يکشنبه 6/3/1386 - 15:59
پسندیدم 0
UserName