كاش مي شد قلب ها آباد بود
توسط : بر ز خ

سلام

کاش مي شد قلب ها آباد بود 
کينه و غمها  به دست باد بود

کاش مي شد دل فراموشي نداشت
نم  نم باران هم آغوشي نداشت

کاش مي شد کاش هاي زندگي  
گم شوند پشت نقاب بندگي 

کاش مي شد کاش ها مهمان  شوند
در ميان غصه ها پنهان شوند

کاش مي شد  آسمان غمگين نبود
رد پاي قهر و کين رنگين نبود

کاش مي شد روي خط زندگي 

با تو باشم تا نهايت  سادگي 

يکشنبه 6/3/1386 - 15:34
پسندیدم 0
UserName