او نمی دیدش و از دور ...
 

بیدلی در همه احوال خدا با او بود

او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد...

 

 

يکشنبه 6/3/1386 - 13:8
پسندیدم 0
UserName